Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

Okruszek1988
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

June 25 2018

Okruszek1988

May 04 2018

8831 83c3 500

blackandglitter:

Дуга-3, radar system in Chernobyl

Reposted fromraZe raZe viaKaviah Kaviah

April 07 2018

Okruszek1988
1393 0d4f
Reposted fromhissyfit hissyfit viakomplikacja komplikacja

March 18 2018

Okruszek1988
Reposted fromshakeme shakeme viakatkad katkad

March 10 2018

Okruszek1988
3407 2ddf
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicapicella nicapicella
Okruszek1988
Okruszek1988
Reposted fromgruetze gruetze vianicapicella nicapicella
Okruszek1988
3347 daff
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianicapicella nicapicella
Okruszek1988
Reposted fromu-dit u-dit viaMissMurder MissMurder

March 03 2018

Okruszek1988


Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabor gabor

February 26 2018

Okruszek1988
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viahey-jude hey-jude
Okruszek1988
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viaumierajstad umierajstad
Okruszek1988
4308 be1d 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
Okruszek1988
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaakunin akunin
Okruszek1988
Reposted fromgruetze gruetze viasasorizanoko sasorizanoko
Okruszek1988
Okruszek1988
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM vianiskowo niskowo
Okruszek1988
3427 a491
Reposted fromnutt nutt viakaktu kaktu
Okruszek1988
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viakaktu kaktu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl