Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

4999 a443

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Reposted frommyry myry viapannalu pannalu

March 25 2017

7714 6750 500
Reposted fromidiod idiod viatutus tutus
Okruszek1988
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viacomiendolirica comiendolirica
Okruszek1988
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viapanigrabarz panigrabarz
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapanigrabarz panigrabarz

March 23 2017

Okruszek1988
"Czasem wracasz i to kurwa trochę przykre, bo wracasz tylko po to by znowu zrobić mi krzywdę."
Reposted fromNicinic Nicinic viaonesmile onesmile
Okruszek1988
Okruszek1988
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabluejane bluejane
Okruszek1988
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Okruszek1988
Reposted fromseraphic seraphic viageralt geralt

March 20 2017

Okruszek1988
0763 329a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
Okruszek1988

March 18 2017

9312 ac9b
Reposted frommidnightfox midnightfox viawonko21 wonko21
1908 771b 500
Okruszek1988
Reposted fromtgs tgs viakjuik kjuik
Okruszek1988
Okruszek1988
Okruszek1988
3343 872c 500
True story.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl