Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

Okruszek1988
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viagdziejestola gdziejestola
Okruszek1988
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viauciekam uciekam

April 22 2017

9380 aea4 500

joli–coeur:

sunny afternoons and poetry. 🌻 Instagram: kokokourtney

Reposted fromtosiaa tosiaa viaramoneska ramoneska
Okruszek1988
6181 8a83

April 14 2017

Okruszek1988
3037 0b9a 500
Reposted fromsosna sosna viajezuschytrus jezuschytrus
Okruszek1988
7561 10c2 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaBucefal Bucefal

April 06 2017

Okruszek1988
9696 578b
Dubrovnik
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamomost momost
Okruszek1988
4906 e7ad 500
Reposted fromsosna sosna viaArecaS ArecaS
Okruszek1988
3156 f5c5
Reposted fromadkagar adkagar viacocciuella cocciuella
Okruszek1988
2198 648f 500
Reposted fromsubman subman viacocciuella cocciuella

March 31 2017

2696 3eff 500

vita-insectum:

policecallsnogbox:

rollership:

surface tension is a physical invisible object.

NO STOP OW

I reblog this for the science.  Moreover, I approve of insects demonstrating science.

Reposted froma-kind-of-madness a-kind-of-madness vianiiks niiks

March 30 2017

Okruszek1988
4662 4e09 500
sunset found her squatting in the grass, groaning...
Reposted fromzelbekon zelbekon viaaname aname
Okruszek1988
6039 85ab 500
Poznań, Poland. 1939-1945.

March 27 2017

4999 a443

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Reposted frommyry myry viapannalu pannalu

March 25 2017

7714 6750 500
Reposted fromidiod idiod viatutus tutus
Okruszek1988
9076 2e80 500
Reposted fromPoranny Poranny viacomiendolirica comiendolirica
Okruszek1988
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viapanigrabarz panigrabarz
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapanigrabarz panigrabarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl