Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

8617 4a58 500

morobook:

Morocco.Fez.Market at old Medina

Reposted fromarcreactored arcreactored viabanshe banshe
Okruszek1988
Okruszek1988
0103 9fcd
GONDOR CALLS FOR AID, AND ROHAN WILL ANSWER!
5290 34b3
Reposted fromidiod idiod viamempra mempra
Okruszek1988
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viadarshan darshan
Okruszek1988
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
Okruszek1988

June 26 2017

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadooomiiin dooomiiin
Okruszek1988
2816 2037 500
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viazupson zupson

June 23 2017

Okruszek1988
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viavolldost volldost
Okruszek1988
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viatutus tutus

May 26 2017

Okruszek1988
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viagdziejestola gdziejestola
Okruszek1988
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viauciekam uciekam

April 22 2017

9380 aea4 500

joli–coeur:

sunny afternoons and poetry. 🌻 Instagram: kokokourtney

Reposted fromtosiaa tosiaa viaramoneska ramoneska
Okruszek1988
6181 8a83

April 14 2017

Okruszek1988
3037 0b9a 500
Reposted fromsosna sosna viajezuschytrus jezuschytrus
Okruszek1988
7561 10c2 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viaBucefal Bucefal

April 06 2017

Okruszek1988
9696 578b
Dubrovnik
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamomost momost
Okruszek1988
4906 e7ad 500
Reposted fromsosna sosna viaArecaS ArecaS
Okruszek1988
3156 f5c5
Reposted fromadkagar adkagar viacocciuella cocciuella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl