Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Okruszek1988
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Okruszek1988
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
Okruszek1988
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaolewka olewka

July 21 2017

Okruszek1988
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viasucznik sucznik
2466 d4af 500
Reposted fromkeenmarines keenmarines viaxal xal

July 24 2017

Okruszek1988
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Okruszek1988
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
Okruszek1988
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaolewka olewka

July 21 2017

Okruszek1988
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viasucznik sucznik

July 24 2017

Okruszek1988
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Okruszek1988
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
Okruszek1988
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaolewka olewka
Okruszek1988
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Okruszek1988
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
Okruszek1988
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl